မြန်မာနိုင်ငံရှိ LC မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Lingual Consultancy Services (LC) ဟာ ကမာၻအႏွံ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဘာသာျပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မြန်မာနိုင်ငံႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႐ုံးခြဲေတြဖြင့္လွစ္ထား႐ွိပါတယ္။

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဘာသာျပန္ျခင္း

ဆိုင္ရာေဒသဘာသာပညာ႐ွင္မ်ားက ဘာသာျပန္ေပးထားၿပီး တိက်ေသခ်ာစြာေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ အရည္အေသြးစိစစ္မႈကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ အႀကိမ္တိုင္းေဆာင္႐ြက္ေပးထားသည့္ အေကာင္းဆံုးဘာသာျပန္လက္ရာမ်ားကိုသာ ရယူလိုက္ပါ။

အသံနားေထာင္၍ ကူးေရးျခင္း

သင့္တင့္ေသာ ေဈးႏႈန္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ရႏိုင္တဲ့ ဘာသာစကားေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အသံနားေထာင္ကူးေရးမႈမ်ားကုိ ရယူလုိက္ပါ။

စာတန္းထိုးျခင္း

တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ျပစ္ခ်က္စစ္ေပးျခင္းနဲ႔ အရည္အေသြးစိစစ္ျခင္းတို႔ကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေပးထားတဲ့ စာတန္းထိုးဖန္တီးေပးမႈမ်ား။

ေနာက္ခံစကားေျပာျခင္း

Lingual Consultancy မွာ အသံလုံးႀကီးႀကီး သုိ႔မဟုတ္ အသံခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြက သင့္အသံနဲ႔ထပ္တူက်ေအာင္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။

ဝက္ဘ္ဆုိက္ဘာသာျပန္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထိုးထြင္းသိျမင္လြယ္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္သာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိသုံးၿပီး ကမာၻ႔ေဈးကြက္ေတြအထိ ထုိးေဖာက္လုိက္ပါ။

ဂိမ္းဘာသာျပန္ျခင္း

ဂိမ္းေတြအတြက္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ လုိအပ္ေနပါသလား။ Lingual Consultancy နဲ႔လက္တြဲလုိက္ပါ။

ေဆာ့ဝဲလ္ဘာသာျပန္ျခင္း

အမွန္တကယ္သံုးစြဲသူေတြ ေတြ႔ႀကံဳခံစားႏုိင္ေစဖို႔ ေငြေၾကးနည္းနည္းနဲ႔ လူႀကီးမင္းေဆာ့လ္ဝဲကို အခ်ိန္မီ ဘာသာျပန္လိုက္ပါ။

ဥပေဒ ဘာသာျပန္ျခင္း

ကိုးကားထင္ျမင္ခ်က္ေတြ မပါဘဲ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ အေျခခံသည့္အခ်က္ေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရ႐ွိဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒဘာသာျပန္မႈမ်ား..

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

LC မွေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကေတာ့ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ အသံနားေထာင္၍ ကူးေရးျခင္း၊ စကားျပန္ျခင္း၊ စာတန္းထုိးျခင္း၊ အသံထပ္ျခင္း၊ ေနာက္ခံစကားေျပာျခင္း၊ ေဆာ့ဝဲလ္ဘာသာျပန္ျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဘာသာျပန္ျခင္း၊ မုိဘုိင္းအက္ပ္ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ ဘာသာစကားဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဘာသာစကားေလ့က်င့္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဘာသာစကား

စြမ္းရည္စိစစ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အျခား ဘာသာစကားနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ စိတ္တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္႐ွိပါတယ္။ LC ကုမၸဏီဟာ ကမာၻအႏွံ႔က ဘာသာျပန္/အသံနားေထာင္ကူးယူသူ/အသံ သ႐ုပ္ေဆာင္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ဘာသာစကား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ထိပ္တန္း ဘာသာျပန္ကုမၸဏီေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။အိႏၵိယႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီး ဘာသာစကားႏွင့္ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ LC ကုမၸဏီမွ အဓိကအားျဖင့္ အိႏိၵယ၊ အာ႐ွ၊ ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကနဲ႔ အာဖရိကဘာသာစကား အားလုံးအပါအဝင္ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ကုိ ဘာသာျပန္ေပးဆုိေပးလ်က္႐ွိပါတယ္။
 • ဘာသာျပန္ျခင္း
 • အသံနားေထာင္၍ ကူးေရးျခင္း
 • ေနာက္ခံစကားေျပာျခင္း
 • စာတန္းထုိးျခင္း
 • စကားျပန္ျပဳလုပ္ျခင္း
 • ဆိုင္ရာေဒသ ဘာသာျပန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ရာေဒသဘာသာကို ကြၽမ္းက်င္စြာေျပာဆိုႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္သူမ်ား
 • ဘာသာျပန္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္
 • နယ္ပယ္အလုိက္ ဘာသာျပန္ျခင္း
 • ဘာသာျပန္ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ စိစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း
 • ပေရာဂ်က္မ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ အခ်ိန္တိက်ျခင္း
 • ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္ျခင္း
 • ဘာသာစကား ၂၅၀ ေက်ာ္
 • ၈၀၀+

  အလုပ်အပ်သူ

  ၁၄၀၀၀+

  ပေရာဂ်က္ေပါင္း

  ၂၅၀+

  ပ့ံပုိးေပးသည့္ဘာသာစကားေပါင္း

  စာလုံးေရ ၅၀ သန္း+

  ဘာသာျပန္ဆုိထားသည့္

  LC ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာအားလုံးကုိ သိ႐ွိေစရန္ ေအာက္တြင္ဖတ္ပါ…

  ဘာသာစကားေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္

  အာ႐ွ၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္နဲ႔ေတာင္အေမရိကနဲ႔ အာဖရိကဘာသာစကားမ်ားနဲ႔ ေဒသိယစကားမ်ား အပါအဝင္ ကမာၻအႏွံ႔ ဘာသာစကားမ်ားပါဝင္ျခင္း။

  ေဖာမတ္ပုံစံမ်ိဳးစုံ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

  ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီမွ HTML၊ XML၊ XLF၊ InDesign၊ E-Pub၊ PDF၊ ASP၊ Corel Draw စတာေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

  ေခတ္မီဆန္းသစ္တဲ့ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္နည္းပညာ

  ေနာက္ဆံုးထြက္ Trados Studio၊ XTM Cloud TM၊ ေဒသခံအသံနားေထာင္ကူးေရးျခင္းနဲ႔ စာတန္းထုိးကိရိယာမ်ားနဲ႔ API ခ်ိတ္ဆက္ကိရိယာမ်ားနဲ႔ အားျဖည့္ေပးထားပါတယ္။

  ျမန္ဆန္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈ

  လုပ္ငန္းအေၾကာင္းစံုစမ္းမႈေတြကို အလ်င္အျမန္ေျဖဆိုေပးၿပီး ပေရာဂ်က္ေတြကိုလည္း အခ်ိန္တိက်စြာ ျပန္လည္ေပးပို႔လ်က္႐ွိပါတယ္။

  အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈ အဆင့္သုံးဆင့္

  ဘာသာျပန္ဆုိမႈတုိင္းကုိ ဆိုင္ရာေဒသဘာသာျပန္မ်ားက ဘာသာျပန္ထားၿပီး၊ ဒုတိယ ဆိုင္ရာေဒသဘာသာျပန္က တည္းျဖတ္ကာ တတိယ ဆိုင္ရာေဒသဘာသာျပန္က စိတ္ခ်ရတဲ့အရည္အေသြးရသည္အထိ စိစစ္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

  အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သင့္တင့္ေသာ ေဈးႏႈန္း

  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ပါက ကုန္က်စရိတ္ပုိမုိသက္သာၿပီး ISO အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရထားတဲ့ အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

  ေဒသခံ ဘာသာျပန္မ်ားသာ

  လူႀကီးမင္းတုိ႔ရဲ႕ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က ေသခ်ာစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ၅ ႏွစ္အထက္ ဆိုင္ရာေဒသဘာသာျပန္မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။

  ၂၄x၇ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

  စံုစမ္းေမးျမန္းမႈေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ေရာကိုယ္ပါတက္ႂကြတဲ့ ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အလုပ္အပ္ႏွံသူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအဖဲြ႔မ်ားက ေန႔ေရာညပါ ေျဖၾကားေပးလ်က္႐ွိပါတယ္။

  လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ

  ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္မီဒီယာ

  သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာရပ္

  ဟုိတယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း

  ေဆးပညာႏွင့္ သက္႐ွိဆိုင္ရာသိပၸံပညာရပ္

  ေဈးကြက္႐ွာေဖြေရး

  ဥပေဒ

  နည္းပညာႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္

  ဂိမ္း

  အီလက္ထေရာနစ္ေလ့လာေရးႏွင့္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး